Οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας που συντάχθηκαν αποτελούν εξαγόμενο της διαδικασίας υδραυλικής προσομοίωσης του κατάντη τμήματος του ρ. Αλμυροπόταμου που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών. Οι χάρτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο βάθος νερού στο υπό μελέτη τμήμα, καθώς και με τη γεωγραφική εξάπλωση των πλημμυρικών εκτάσεων, όπως προέκυψαν από την ανάλυση τριών διαφορετικών πλημμυρικών συμβάντων με περιόδους επαναφοράς 5, 50 και 100 ετών, αντίστοιχα. Παρατηρώντας τους εν λόγω χάρτες μπορεί κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το υπό μελέτη τμήμα του υδατορέυματος και για τις τρεις περιόδους επαναφοράς που εξετάστηκαν χαρακτηρίζεται, σε γενικές γραμμές, από αρνητική ικανότητα παροχέτευσης των πλημμυρικών παροχών που εξετάστηκαν, καθώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι διατομές που ελέγχθηκαν υπερχειλίζουν και το νερό κατακλύζει εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης του υδατορέυματος. Η κατάσταση γίνεται πιο έντονη όσο μεγαλύτερη λαμβάνεται η περίοδος επαναφοράς. Ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά το θέμα του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού χρήζουν συγκεκριμένα το τμήμα του κλάδου του υδατορέυματος που εντοπίζεται μετά τον οικισμό της Βρίσας, καθώς και μεγάλο μέρος του κατάντη κλάδου, όπου και τα πλημμυρικά όρια εκτείνονται σε αξιοσημείωτη σχετικά απόσταση από την κοίτη του υδατορέυματος.

Πλημμυρική επικινδυνότητα από ποτάμιες ροές (περίοδος επαναφοράς 5 έτη)
Πλημμυρική επικινδυνότητα από ποτάμιες ροές (περίοδος επαναφοράς 50 έτη)
Πλημμυρική επικινδυνότητα από ποτάμιες ροές (περίοδος επαναφοράς 100 έτη)