Η Βάση Δεδομένων του Μετεωρολογικού Ιστορικού αφορά τη συνεχή (ανά 10 λεπτά) καταγραφή μετρήσεων από το 2014 για 21 μετεωρολογικούς σταθμούς και για πάνω από 20 μεταβλητές. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καλύπτουν νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Ρόδος, Σύρος) και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και την Κύπρο, και είναι ιδιοκτησίας και διαχείρισης του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Η εφαρμογή επιτρέπει την προβολή σε γραφήματα και πίνακες ωριαίων μετρήσεων για 7 μετεωρολογικές μεταβλητές (Θερμοκρασία, Υγρασία, Βροχόπτωση, Ταχύτητα Ανέμου, Διεύθυνση Ανέμου, Ηλιακή Ακτινοβολία, Ατμοσφαιρική Πίεση) με ανώτατο όριο τις 50.000 καταγραφές.

Εάν χρησιμοποιήσετε τα μετεωρολογικά δεδομένα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, παρακαλούμε για την παρακάτω αναφορά:

Πηγή Δεδομένων: http://meteo.aegean.gr/ & http://aegisplusrisk.aegean.gr/ – Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, με την υποστήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Microsoft Research (Kalabokidis et al. 2016, Palaiologou et al. 2020).

If you use the weather data from this app, please acknowledge the following:

Data Source: http://meteo.aegean.gr/ & http://aegisplusrisk.aegean.gr/ – Geography of Natural Disasters Laboratory, Department of Geography, University of the Aegean, Mytilene, Greece, with the support of Greece, the European Union and Microsoft Research (Kalabokidis et al. 2016, Palaiologou et al. 2020).

Kalabokidis K., Ager A.A., Finney M.A., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C. 2016. AEGIS: a wildfire prevention and management information system. Natural Hazards and Earth System Sciences 16(3): 643-661.

Palaiologou P., Kalabokidis K., Ager A.A., Day M.A. 2020. Development of comprehensive fuel management strategies for reducing wildfire risk in Greece. Forests 11(8), 789.